our Team

Satyam Kumar Singh
Co-Founder

Shivam Kumar

Rohit Kumar

Prakash Kr Mishra

Sumit Kr Pal